Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

VEDTEKTER FOR LIJORDET BARNEHAGE

§1. EIERFORHOLD 

Barnehagen eies av Eikeli/Lijordet Kvinne- og Familielag og drives i samsvar med “Lov om barnehager”. Kvinne- og Familielaget er et eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld. Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Ved oppløsning skal Kvinne- og Familielagets gjeld først dekkes. Blir det midler til overs, skal disse tilfalle en annen barnehage i distriktet i henhold til avviklingsstyret valg og beslutning. Eventuelt driftsoverskudd skal ikke utdeles til eierne av barnehagen.

§2. BARNEHAGENS INNHOLD

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.
Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.
Departementet fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver (rammeplan) ved forskrift.
Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.
Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

§3. GENERELLE OPPLYSNINGER 

Åpningstiden er fra kl.07.30 – 16.30. Barnehagen er stengt i juli, mellom jul og nyttår og i påsken. Barnehagen har 5 planleggningsdager.

Eikeli-Lijordet barnehage er en godkjent heldagsbarnehage for barn i aldersgruppen 0 – 6 år. Netto leke – og oppholdsareal er 115 m2. Arealnorm per barn er henholdsvis 3,7m2 for barn over 3 år og 5,3m2 for barn under 3 år.

Foreldrebetalingen skjer den 1. per måned og forskuddsvis. Vi følger forskriften om foreldrebetaling. Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg til maksprisen. Det påbeløper for ubenyttet plass inntil oppsigelsestiden er ute. Ved manglende betaling av foreldrebetaling, kan barnehagen si opp plassen etter 2 skriftlige varsler dersom betaling ikke skjer etter utsendt inkassovarsel. Det er 2 – to måneders skriftlig oppsigelse. Dersom barn slutter etter 1. mars, må det betales ut barnehageåret. Foresatte som har takket ja til plass i barnehagen og som frasier seg plassen etter 1. juni, må betale for august måned. Det gis søskenmoderasjon og inntektsgradert foreldrebetaling etter regler gitt av Bærum kommune.

Alle barn og ansatte er forsikret mens de er i barnehagen, på turer arrangert av barnehagen og direkte på vei til og fra barnehagen. Foreldre må være medlem av Eikeli/Lijordet Kvinne- og Familielag så lenge barnet går i barnehagen. Barnehagen har utarbeidet rutiner for internkontroll etter Forskrifter om Internkontroll av 22.03.1991. HMS-permen oppbevares på kontoret i barnehagen. Eier og styrer har i fellesskap ansvar for at rutinene følges og revideres ved behov.

Barnehagens vedtekter fastsettes og kan endres av Kvinne- og Familielagets styre. Forslag til endringer kan fremmes av samarbeidsutvalget i barnehagen og Kvinne- og Familielagets styre.

§4. STYRINGSORGANER           

Barnehagen har et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. •Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet velger sin representant som representerer foreldre i samarbeidsutvalget for et barnehageår.

Foreldrerådets oppgaver er beskrevet i “Lov om barnehager” §4 og forskrifter del 2, punkt 1.

• Samarbeidsutvalget består av: 1 representant fra Kvinne- og Familielaget. 2 representant fra foreldrene. 1 representant fra barnehagens ansatte. De ansattes representant velges blant de ansatte for et år. Praksis har vært at styrer har vært representert i samarbeidsutvalget. Kvinne- og Familielagets representant velges av Kvinne- og Familielagets årsmøte blant lagets medlemmer, for 2 -to år (mars- ut februar).

§5. DUGNAD 

Det forventes at foresatte stiller på dugnad høst og vår, inntil 3 timer pr gang. Ved behov utover dette kan barnehagen forespørre om ekstra hjelp.

§6. ØKONOMI

Samarbeidsutvalget får årsregnskap og forslag til budsjett fra barnehagens regnskapsbyrå. Årsregnskapet revideres og godkjennes av statsautorisert revisor. Det blir lagt frem for Kvinne- og Familielagets styre så snart det foreligger. Årsregnskapet godkjennes, og budsjett for inneværende kalenderår vedtas av Kvinne- og Familielagets styre. Kommunen har rett til innsyn i barnehagens økonomi. Det sendes inn revidert og godkjent årsregnskap hvert år.

§7. ÅRSPLAN OG ÅRSRAPPORT   

Barnehagens samarbeidsutvalg godkjenner årsplan for barnehagens virksomhet. Samarbeidsutvalget legger frem årsrapport for Kvinne- og Familielagets styre i januar. Årsrapporten godkjennes av Kvinne- og Familielagets på årsmøte i februar.

§.8 OPPTAK AV BARN     

Barnehagen har samordnet opptak. Søknad om barnehageplass skal sendes til Barnehagekontoret i Bærum kommune. Søknadsfrist er 1. mars. Barnehagen mottar søkerlisten fra Barnehagekontoret i forkant av opptaksmøte. Barnehagens styrer innstiller og foretar opptak sammen med lagets representant i samarbeidsutvalget. Deretter deltar styrer på opptaksmøte i kommunen.

§9. OPPTAKSKRITERIER

1. Barnehageloven § 13, prioritet ved opptak. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester § 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

2. Lijordet barnehages styrer og pedagogs barn prioriteres ved opptak. Det kan ikke avsettes mer enn 2 plasser til ansattes barn. Dersom de prioriterte plassene ikke benyttes, kan barn av Eikeli- Lijordet Kvinne- og Familielagets lagleder og styremedlem prioriteres.

3. Søsken prioriteres ved hovedopptaket med de eldste først.

4. Barn som bor i nærmiljø, Eikeli og Grav skolekrets. Deretter barn som sogner til Hosle og Eiksmarka skolekrets. Innenfor punkt 3 og 4 ønskes en jevn fordeling av alder og kjønn innenfor aldersgruppene. Foreldre som får tilbud og aksepterer plassen i barnehagen, må melde seg inn i Eikeli-Lijordet Kvinne- og Familielag hvis de ikke medlem.

§ 10. KLAGERETT OG KLAGEBEHANDLING       

Klager sendes til kommunens klageorgan, Klagenemden er klageinstans. Klagen fremstilles skriftlig og sendes til Barnehagekontoret. Klagefrist er tre uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet frem til vedkommende søker. For mer informasjon, ta kontakt med Barnehagekontoret.

§11. TILSETTING AV PERSONALE            

Kvinne- og Familielagets styre, barnehagens styrer og eierrepresentanten i samarbeidsutvalget, er ansvarlig for tilsetting av barnehagens personale. Styrer og førskolelærer som er organisert, har om ønskelig, mulighet til å ha en representant fra sin organisasjon til stede i ansettelsesprosessen.

§12. OM VEDTEKTENE

Vedtektene er utarbeidet i samsvar om “Lov om barnehager” etter forslag fra barnehagens samarbeidsutvalg 20.12.2007. Oppdatert 01.03.2023.

 

Lagleder: Kaja Ingebretsen

Eierrepresentant / Daglig leder Lijordet barnehage: Kristine Ruud-Pedersen

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn