Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Informasjon om SU og FAU

Ifølge barnehageloven skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna, og er det formelle organet som gir foreldrene medinnflytelse på barnehagens virksomhet. Samarbeidsutvalget er et samarbeidsorgan mellom foreldre, ansatte og eventuelt eier. Utvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for de som på ulike måter har ansvar for barnehagens drift og innhold.

For å kunne gjøre et godt arbeid i foreldrerådet og i samarbeidsutvalget, er det viktig at foreldrene vet hva oppgaven går ut på.

Foreldreråd: Ifølge barnehageloven §4 skal hver barnehage ha et foreldreråd. Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna i barnehagen, og er det formelle organet som skal gi alle foreldre medinnflytelse på barnehagens virksomhet. Det er viktig at det finnes et forum der alle foreldre kan møtes og diskutere ønsker og behov, og komme med forslag til barnehagen. Ingen behøver å velges, da alle automatisk er med i rådet når de har barn i barnehagen. Foreldremøte er en slik arena/forum. Foreldrerådet skal få seg forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. I slike saker har foreldrerådet rett til å bli hørt med sitt syn på saken, men det skal være saker som er vesentlige for foreldrenes forhold til barnehagen.

Samarbeidsutvalget: I henhold til §4 i barnehageloven, skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av to foreldre og styrer i Lijordet barnehage. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske. Man velges for ett år av gangen. Det er mulig å bli gjenvalgt dersom man ønsker dette. Samarbeidsutvalget velger ut en som skal være leder. Ifølge forskriftene til barnehageloven er samarbeidsutvalgets oppgaver blant annet følgende:

Foreldresamarbeid: i §1 i barnehageloven står det at barnehagen i samarbeid med hjemmet «skal ivareta barnas behov for omsorg og lek». «I samarbeid» betyr i denne forbindelse at barnehagen skal hjelpe foreldrene med deler av omsorgs- og oppdrageroppgavene i den tiden barnet er i barnehagen. Fordi foreldrene har ansvaret for barnets danning og utvikling, skal barnehagen innenfor rimelighetens grenser drives i samsvar med de ønskene foreldrene har. Dette er ikke ensbetydende med at foreldrene kan detaljstyre barnehagen. På den annen side er det klart at barnehagen i visse tilfeller må be foreldrene om særskilt samtykke. Dette gjelder for aktiviteter som ikke kan sies å falle inn under barnehagens ordinære virksomhet, og som foreldrene ikke kan sies å ha godtatt ved å ha tatt imot barnehageplassen. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål.

Foreldremøte: et informasjons- og kontaktmøte mellom barnehagen og alle foreldrene. Her tas det opp mer generelle og praktiske spørsmål som gjelder alle barn i barnehagen. Vanligvis er det 1 (eller 2) foreldremøter hvert år. Møtene arrangeres i samarbeid mellom barnehagens ansatte og foreldrerådet. I tillegg arrangeres det dugnader, foreldrekaffe, Luciafeiring og andre uformelle samlinger der foreldre inviteres til å være med.

Foreldresamtale: I denne samtalen tas det opp saker som gjelder barnets trivsel og utvikling. Det er vanlig at barnehagen kaller inn til slike møter en til to ganger i året. Foreldre kan også be om en slik samtale hvis det er behov for det.

De mest sentrale styringsdokumentene i barnehagen:

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn