Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Foreldreundersøkelse 2020Analyse av Foreldreundersøkelsen 2020

Foreldre er i stor grad fornøyde med barnehagetilbudet. Konronasituasjonen ser ikke ut til å påvirke tilfredsheten mye, men foreldre er litt mer fornøyde med hygienen i barnehagen enn tidligere år. 

Hovedfunn 

Alle tall om Foreldreundersøkelsen

  • Koronasituasjonen har ikke endret foreldrenes generelle tilfredshet med barnehagetilbudet. 93 prosent er svært eller ganske fornøyde med barnehagen.
  • Det er spesielt stor tilfredshet med barnets trygghet og trivsel i barnehagen (97 prosent)
  • Mer enn 1 av 10 foreldre er misfornøyde med mattilbudet i barnehagen.
  • 16 prosent av foreldrene er misfornøyde med bemanningstettheten, på nivå med 2019.
  • Foreldre med barn i små barnehager er i litt større grad fornøyde enn foreldre som har barn i store barnehager.

Foreldre er fornøyde med barnehagetilbudet

Foreldre er i stor grad fornøyde med barnehagetilbudet. 61 prosent er svært fornøyde og 33 prosent er ganske fornøyde med tilbudet. Under 2 prosent av foreldrene er ganske eller svært misfornøyde med barnehagen totalt sett. Foreldres tilfredshet med barnehagetilbudet har vært stabilt de syv årene undersøkelsen har blitt gjennomført.

Foreldre er spesielt fornøyd med barnets trivsel og trygghet på personalet. Over 97 prosent av foreldrene oppgir at deres barn trives og er trygg på personalet i barnehagen. 95 prosent opplever at de ansatte er engasjerte i barnet og tar hensyn til barnets behov.

97 prosent av foreldrene er fornøyde med barnas trivsel og trygghet i barnehagen. 

Litt færre er fornøyde med mattilbudet

Foreldrene er noe mindre tilfredse med faktorer som handler om barnehagens rammebetingelser, som lokaler, leker, utstyr, mattilbud og bemanningstetthet. 62 prosent oppgir at de er fornøyde med mattilbudet i barnehagen. Dette er en nedgang fra 2019, hvor tilsvarende andel var 76 prosent. Nedgangen kan henge sammen med at mange barnehager har endret mattilbud på grunn av koronasituasjonen, og flere har fjernet tilbudet helt. Tall fra BASIL viser at det er 571 barnehager som har 0 kroner i kostpenger per 15.12.2020. Det er en økning på 408 barnehager fra 2019.

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med barnehagens mattilbud?

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med barnehagens mattilbud?

2020 2019
Svært fornøyd 32,5 % 37,7 %
Ganske fornøyd 29,7 % 37,9 %
Verken fornøyd eller misfornøyd 17,8 % 14,4 %
Ganske misfornøyd 8,0 % 6,8 %
Svært misfornøyd 5,1 % 2,3 %
Vet ikke 6,9 % 0,9 %

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Foreldre med barn i private barnehager er i større grad fornøyde med tilbudet enn foreldre med barn i kommunale barnehager. Denne forskjellen er på likt nivå som i 2019. Forskjellen har trolig sammenheng med at kostpengene er høyere i private barnehager enn i kommunale. 

Økt tilfredshet med hygienen i barnehagen

Foreldrenes tilfredshet med hygienen i barnehagen har økt, fra omtrent 80 prosent i 2019 til 88 prosent i 2020. Det er grunn til å tro at dette kan skyldes smitteverkstiltakene som barnehagene har innført i løpet av 2020. 

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hygienen i barnehagen?

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hygienen i barnehagen?

2020 2019
Svært fornøyd 48 % 34 %
Ganske fornøyd 40 % 45 %
Verken fornøyd eller misfornøyd 7 % 13 %
Ganske misfornøyd 2 % 4 %
Svært misfornøyd 1 % 1 %
Vet ikke 3 % 3 %

Kilde: Utdanningsdirektoratet

I likhet med 2019, er foreldre noe mindre fornøyde med hovedområdene informasjon og medvirkning enn med de andre hovedområdene i Foreldreundersøkelsen. For eksempel oppgir 12 prosent av foreldrene at de er helt eller delvis uenig i at barnehagen er flinke til å informere om endringer i personalgruppen.

På nasjonalt nivå er det noe høyere total tilfredshet i private enn i kommunale barnehager, spesielt på områder som angår barnehagens rammebetingelser, slik som leker, utstyr og inne-utemiljø.

Andel svært eller ganske tilfreds med...

Andel svært eller ganske tilfreds med...

... barnehagens utearealer? ...barnehagens lokaler? ...barnehagens leker og utstyr?
Kommunale barnehager 78,7 % 78,2 % 77,6 %
Private barnehager 84,4 % 85,3 % 85,4 %

Kilde: Utdanningsdirektoratet

 

Foreldreundersøkelsen som verktøy for barnehagene

Foreldreundersøkelsen er først og fremst et verktøy for den enkelte barnehage og kan være et utgangspunkt for dialog mellom foreldrene og barnehagen. Foreldreundersøkelsen kan gi nyttig informasjon til eiere og myndighet og være en del av kommunens kunnskapsgrunnlag ved tilsyn. Undersøkelsen gir også informasjon om foreldrenes opplevelse av barnehagetilbudet på nasjonalt nivå.

Utdanningsdirektoratet har laget et kvalitetssystem for barnehage der målet er å bidra til et bedre og mer likeverdig barnehagetilbud. Systemet består av ulike informasjonskilder og verktøy for kvalitetsutvikling. Foreldreundersøkelsen kan kombineres med statistikk, barnehagens ståstedsanalyse og tilsynsrapporter for å få et mer fullstendig bilde av barnehagetilbudet.

9 av 10 foreldre er fornøyde med hvordan personalet møter dem ved levering

Foreldre er i stor grad fornøyde med hvordan personalet møter dem ved levering. 9 av 10 oppgir at de er ganske eller svært fornøyde med levering, og 81 prosent oppgir at de er fornøyde med hentesituasjonen. Dette er en svak forbedring fra 2019.

Leverings- og hentesituasjonen er en viktig arena for den uformelle kontakten mellom foreldre og barnehagen. En undersøkelse viser det var dette området foreldrene så på som mest skadelidende under pandemien (OsloMet 2021). Det ser likevel ikke ut til at en endret situasjon knyttet til korona, har gitt utslag på de nasjonale tallene.

Foreldrenes tilfredshet med levering og henting

Foreldrenes tilfredshet med levering og henting

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan personalet møter dere ved levering av barn? Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan personalet møter dere ved henting av barn?
Vet ikke 0,3 % 0,2 %
Svært misfornøyd 0,6 % 0,7 %
Ganske misfornøyd 1,9 % 2,7 %
Verken fornøyd eller misfornøyd 6,2 % 8,8 %
Ganske fornøyd 30,8 % 34,1 %
Svært fornøyd 60,2 % 53,5 %

Kilde: Utdanningsdirektoratet

3 av 4 foreldre er tilfredse med bemanningstettheten

3 av 4 foreldre er helt eller delvis enige i at bemanningstettheten er tilfredsstillende. Andelen foreldre som ikke er tilfredse med bemanningstettheten gikk ned fra 19 prosent i 2019 til 16 prosent i 2020. Denne nedgangen kan ha en sammenheng med koronasituasjonen.

Det ser ikke ut til at koronasituasjonen har gjort noe utslag i foreldrenes overordnede tilfredshet med bemanningstettheten, da denne er relativt stabil sammenlignet med 2019.
Den generelle tilfredsheten med bemanningstettheten er noe bedre i de private enn i de kommunale barnehagene.

Videre ser vi at tilfredsheten med bemanningstettheten er størst i de minste barnehagene (1-25 barn) med 83 prosent, og at den er lavest i de største barnehagene (76+ barn) med 73 prosent.

Foreldre til de yngste barna er litt mer tilfredse med bemanningstettheten enn foreldrene til de eldste barna. 79 prosent av foreldrene til barn under 3 år er helt eller delvis enig i at bemanningstettheten er tilfredsstillende, mens andelen er 72 prosent for barn over 3 år.

Foreldrenes tilfredshet med bemanningstettheten

Foreldrenes tilfredshet med bemanningstettheten

Barnas alder Barnehagestørrelse
0-2 år 3 år el. eldre 1-25 barn 26-50 barn 51-75 barn 76 + barn
Tilfredshet 79 % 72 % 83 % 78 % 74 % 73 %

Kilde: Utdanningsdirektoratet

I perioden 2016 til 2020 har bemanningstettheten på nasjonalt nivå bedret seg fra 6 barn per ansatt til 5,7 bar per ansatt. Bedringen i bemanningstettheten henger sammen med innføringen av ny bemanningsnorm, som trådte i kraft august 2019.

Normen for grunnbemanning (bemanningsnormen)

Bemanningsnormen krever at barnehagene skal ha minimum 1 ansatt per 3 barn under 3 år, og minimum 1 ansatt per 6 barn over 3 år.

For å kunne sammenligne barnehager med ulik sammensetning av barn, justeres det for alder og oppholdstid. I beregningen av barn per ansatt, og barn per barnehagelærer teller derfor barn under tre år som to barn.

Tallene over bemanningstetthet er hentet fra BASIL, og viser satatus per 15.12.2020.

Foreldre til de yngste barna er mest fornøyde

Foreldre til de yngste barna er mer tilfredse også med andre områder i undersøkelsen, for eksempel i spørsmålene knyttet til relasjoner mellom voksne og barn.

Foreldrenes tilfredshet etter alder på barna

Foreldrenes tilfredshet etter alder på barna

Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage?
Barn 0-2 år 98,0 % 96,0 % 97,0 % 95,0 %
Barn 3 år og eldre 96,0 % 94,0 % 94,0 % 92,0 %

Kilde: Utdanningsdirektoratet

96 prosent av foreldrene til de yngste barna opplever at de ansatte tar hensyn til barnets behov.

Foreldre er tilfredse med tilvenning og forberedelser til skolestart

50 prosent har svart at barna enten har begynt i barnehage for første gang eller byttet avdeling i løpet av det siste året. 6 prosent av barna skal begynne på skolen til høsten.

9 av 10 foreldre er ganske eller i svært stor grad fornøyde med hvordan barnehagen ivaretar barna i tilvenningsperioden.

75 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med hvordan barnehagen forbereder barnet til skolestart. 9 prosent svarer "vet ikke" på spørsmålet om skoleforberedelser.

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart?

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart?

2020
Svært fornøyd 43,6 %
Ganske fornøyd 31,5 %
Verken fornøyd eller misfornøyd 12,7 %
Ganske misfornøyd 2,5 %
Svært misfornøyd 1,0 %
Vet ikke 8,7 %

Kilde: Utdanningsdirektoratet

 

Om Statistikken

Foreldreundersøkelsen i barnehagen ble gjennomført for femte gang høsten 2020. 127 879 foreldre svarte på undersøkelsen, og deltagelsen er dermed rekordhøy. 3 181 av 5 621 barnehager har deltatt. Av disse er 1 710 private og 1 479 kommunale.

61% av alle ordinære barnehager har deltatt. Antall foreldre som deltar kan påvirkes av at en del store kommuner deltar i undersøkelsen annethvert år. Av personvernhensyn er Foreldreundersøkelsen lite egnet for familiebarnehager da de ofte har under 5 barn.

På alle spørsmål svarer foreldrene på en 5-punkts skala fra helt enig til helt uenig, og svært fornøyd til svært misfornøyd. Man kan også svare vet ikke. Undersøkelsen har ca. 30 spørsmål, fordelt på ni hovedområder. Det er et eget spørsmål om hvor tilfredse foreldre er med barnehagetilbudet totalt sett.

Deltagelse og svarprosent 
  2017 2018 2019 2020
Antall inviterte 151 565 180 714 173 794 182 220
Antall svar 105 984 127 766 124 945 127  879

Svarprosent (av inviterte)

70 % 71 % 72 %  70 %
     Kilde: Utdanningsdirektoratet

 Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn